Feli bağlama

Həm felə, həm də zərfə məxsus xüsusiyyətləri olan sözlər feli bağlama adlanır. Feli bağlama əsas felin izahına xidmət edir və asılı olduğu feldən əvvəl gəlir. Feli bağlamanın felə məxsus əlamətləri…

342 Bəyənmə 24 Comments

Feli sifətin isimləşməsi

Sifət və saylar kimi feli sifətlər də isimləşə bilir. Bu zaman feli sifətlər ismin xüsusiyyətlərini əks etdirir, yəni hallanır, cəmlənir, mənsubiyyətə görə dəyişir, qoşma ilə işlənə bilir, kim? nə? suallarına…

113 Bəyənmə 1 Comment

Feli sifət

Həm felə, həm də sifətə məxsus əlamətləri olan sözlər feli sifət adlanır. Feli sifətin felə məxsus əlamətləri bunlardır: Zaman mənası bildirir: gülən (uşaq), danışan (şəxs), gedən (qatar) – indiki zaman;…

219 Bəyənmə 8 Comments

Felın təsriflənməyən formaları. Məsdər

Felın təsriflənməyən formaları Felin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən formaları felin təsriflənməyən formaları adlanır. Felin təsriflənməyən formaları şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsələr də, felin bəzi əsas əlamətlərini (təsdiq – inkar,…

396 Bəyənmə 25 Comments

İdi, imiş və isə hissəciklərinin başqa nitq hissələri ilə işlədilməsi

Fel şəkillərinin hekayə, rəvayət və şərtini əmələ gətirən idi, imiş, isə hissəcikləri yalnız fellərə deyil, feldən başqa da nitq hissələrinə, xüsusən, isim, sifət, say və əvəzliklərə, bəzən də zərfə artırılır….

339 Bəyənmə 22 Comments

Fel şəkillərinin şərti

Fel şəkillərirnin şərti felin əmr və arzu şəkli istisna olmaqla qalan şəkillərinə isə hissəciyi aılırmaqla düzəlir. Lakin şühudi keçmiş zamanda olan söz fel şəkillərinin hekayə və rəvayətindən fərqli olaraq, isə…

18 Bəyənmə No comments

Fel şəkillərinin rəvayəti

Fel şəkillərinin rəvayəti felin sadə şəkillərinə imiş hissəciyi əlavə etməklə düzəlir. İmiş hissəciyi saitlə qurtaran fel şəkillərində ayrı, samitlə qurtaranlarda isə həm ayrı, həm də bitişik yazılır. Мəsələn: gəlməli imiş,…

15 Bəyənmə No comments

Felin mürəkkəb şəkilləri. Fel şəkillərinin hekayəsi

Felin mürəkkəb şəkilləri felin sadə şəkilləri və idi, imiş, isə hissəciklərinin köməyi ilə düzəldilir. Felin mürəkkəb şəkilləri üç yerə bölünür: Fel şəkillərinin hekayəsi Fel şəkillərinin rəvayəti Fel şəkillərinin şərti Fel…

26 Bəyənmə No comments

Felin təsriflənən formaları. Felin sadə şəkilləri

Felin Təsriflənən Formaları Fellər iki böyük qrupa ayrılır: Felin təsriflənən formaları Felin təsriflənməyən formalan Felin təsriflənən formaları şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişir. Felin sadə və mürəkkəb şəkilləri təsriflənən formalardır. Felin…

43 Bəyənmə 1 Comment

İndiki zaman və Gələcək zaman

İndiki zaman İndiki zaman hərəkətin söhbət gedən vaxt icra olunduğunu bildirir. -ır4 şəkilçisi vasitəsilə yaranır. Məsələn: gəl+ir, ged+ir, bax+ır və s. İndiki zamanda olan fellərin şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsi aşağıdakı…

510 Bəyənmə 15 Comments