Xəbər, nitq hissələri

Xəbər cümlədə haqqında danişilanın hərəkətini, halını, əlamətini və s. bildirən baş üzvdür. O, nə edir? kimdir? nədir? haradadır? necədir? və s. suallarından birinə cavab olur. Xəbər həm nitq hissələri ilə,…

3 Bəyənmə Şərh yoxdur

Ədatların başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi

Ədatların bəziləri başqa nitq hissələri kimi işlənməsinə görə qrammatik omonim ola bilir. Bu zaman həmin sözün hansı nitq hissəsi olduğunu müəyyənləşdirmək üçün onun cümlədəki məna və vəzifəsinə fikir  vərmək lazımdır….

1 Bəyənmə Şərh yoxdur

Köməkçi nitq hissələri. Qoşma

Əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq köməkçi nitq hissələrinin:  leksik mənası olmur; suallara cavab olmur  ayrılıqda cümlə üzvü kimi işlənə bilmir; şəkilçi qəbul etmir. Köməkçi nitq hissələri əsas nitq hissələrinə aid…

6 Bəyənmə Şərh yoxdur

Azərbaycan dili. Zərfin digər nitq hissələrindən fərqi.

Zərflərin bir qismi cümlədəki yerindən asılı olaraq həm isim, həm zərf; həm sifət, həm say, həm zərf; həm qoşma, həm də zərf ola bilir. Bunları bir-birindən fərqləndirmək üçün aşağıdakəları bilmək…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

Fel nitq hissəsi

Ümumi qrammatik mənasına görə hərəkət bildirən əsas nitq hissəsi fel adlanır. Fellər müxtəlif forma və zamanlarda işlədilən nə etmək? nə edir? nə etmişdir? nə etdi? nə edər? nə edəcək? və…

7 Bəyənmə Şərh yoxdur

Sifət nitq hissəsi

Əşyanm əlamət və keyfıyyətini bildirən, necə? nə cür? hansı? suallarından birinə cavab olan nitq hissəsi sifət adlanır. Sifət həmişə ismə aid olur və cümlədə ən çox təyin vəzifəsində işlənir. Bəzən…

5 Bəyənmə Şərh yoxdur

İsim nitq hissəsi

Əşyanın adını bildirən, kim? nə? və bəzən hara? suallarından birinə cavab olan nitq hissəsi isim adlanır. Burada əşya dedikdə bütün konkret (kitab, torpaq, daş, qaşıq, duz, avtomobil, silah, kağız və…

4 Bəyənmə Şərh yoxdur