Nitq etiketləri.

Ünsiyyet zamanı müraciət, görüşmə, ayrılma, təbrik və s. ifadə formalarına nitq etiketləri deyilir.  Ünsiyyət prosesi zamanı rtiklərə əməl olunması mədəniyyətin göstəricisi hesab olunur. Nitq etiketlərinin aşağıdakı növləri vardır: Müraciət etiketleri….

381 Bəyənmə 7 Comments

Nitq normalarının tarixiliyi. Nıtq istisnaları

Norma tarixi kateqoriyadır. İllər ötdükcə ədəbi dilin normasında əvvəlkindən fərqli müəyyən əlamətlər, keyfiyyətlər ortaya çıxır. Məsələn, 30-cu illərə qədər Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikasında sağır nun adlı bir səs var idi,…

14 Bəyənmə No comments

Vasitəli və vasitəsiz nitq

Nitq prosesində və ya yazıda bəzən başqasının sözlərindən və ya özünün əvvəllər dediyi sözlərdən istifadə edilir. Bunu iki üsulla etmək olur: ya başqasının nitqi olduğu kimi saxlanılır, ya da müəyyən…

81 Bəyənmə No comments

Xəbər, nitq hissələri

Xəbər cümlədə haqqında danişilanın hərəkətini, halını, əlamətini və s. bildirən baş üzvdür. O, nə edir? kimdir? nədir? haradadır? necədir? və s. suallarından birinə cavab olur. Xəbər həm nitq hissələri ilə,…

199 Bəyənmə 4 Comments

Ədatların başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi

Ədatların bəziləri başqa nitq hissələri kimi işlənməsinə görə qrammatik omonim ola bilir. Bu zaman həmin sözün hansı nitq hissəsi olduğunu müəyyənləşdirmək üçün onun cümlədəki məna və vəzifəsinə fikir  vərmək lazımdır….

75 Bəyənmə 5 Comments

Köməkçi nitq hissələri. Qoşma

Əsas nitq hissələrindən fərqli olaraq köməkçi nitq hissələrinin:  leksik mənası olmur; suallara cavab olmur  ayrılıqda cümlə üzvü kimi işlənə bilmir; şəkilçi qəbul etmir. Köməkçi nitq hissələri əsas nitq hissələrinə aid…

309 Bəyənmə 16 Comments

Azərbaycan dili. Zərfin digər nitq hissələrindən fərqi.

Zərflərin bir qismi cümlədəki yerindən asılı olaraq həm isim, həm zərf; həm sifət, həm say, həm zərf; həm qoşma, həm də zərf ola bilir. Bunları bir-birindən fərqləndirmək üçün aşağıdakəları bilmək…

132 Bəyənmə 7 Comments

Fel nitq hissəsi

Ümumi qrammatik mənasına görə hərəkət bildirən əsas nitq hissəsi fel adlanır. Fellər müxtəlif forma və zamanlarda işlədilən nə etmək? nə edir? nə etmişdir? nə etdi? nə edər? nə edəcək? və…

55 Bəyənmə 1 Comment

Sifət nitq hissəsi

Əşyanm əlamət və keyfıyyətini bildirən, necə? nə cür? hansı? suallarından birinə cavab olan nitq hissəsi sifət adlanır. Sifət həmişə ismə aid olur və cümlədə ən çox təyin vəzifəsində işlənir. Bəzən…

50 Bəyənmə No comments

İsim nitq hissəsi

Əşyanın adını bildirən, kim? nə? və bəzən hara? suallarından birinə cavab olan nitq hissəsi isim adlanır. Burada əşya dedikdə bütün konkret (kitab, torpaq, daş, qaşıq, duz, avtomobil, silah, kağız və…

46 Bəyənmə 1 Comment